Assistenza infortunistica


Assistenza infortunistica
  • Pensione di inabilità (beneficiari: ciechi assoluti, invalidi civili, sordomuti, ciechi parziali)
  • Assegno mensile di assistenza
  • Indennità di accompagnamento
  • Indennità per ciechi parziali
  • Indennità di comunicazione